BELÖREN MUSKAR

Modern bir köy olan Belören 650 metre yükseklikte ve Demre’nin 7km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün eski adı Muskar’dır. Belören’i, hem asfalt bir yol hem de taş ile döşenmiş dolambaçlı eski bir yol, Gavur Yolu, vadinin aşağı kısmına bağlamaktadır. Geleneksel kırsal alan evleri bir birleri ile aynı şekilde tahta balkonları ve çatıları bulunan moloz taştan yapılmış evler karşımıza çıkmakta ve buda köye ayrı bir renk, güzellik katmaktadır.

Çağmanyolununsağında, köyünmerkezindebir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin tek ayakta kalan bölümü apsis duvarıdır. Kilisenin yakın çevresinde görülen yapı kalıntılarının ise kilisede görevli rahiplerin evi olduğu tahmin edilmektedir. Kilise ve kompleks yapıların duvarları, polygonal teknikte düzgün kesilmiş yöresel taşlarla kum-kireç karışımı harçla örülmüştür.

Kilisenin tarihi hakkında bilgi veren elemanlardan birisi apsisten kubbeye geçişi sağlayan kasnak, diğeri ise sütun başlığıdır. Bu mimari elemanların matkap ile yapılan süsleme elemanlarının işleniş tekniği (kenger yaprağı, malta haçı vb.) kilisenin 6. Yüzyıla tarihlenmesine yardımcı olmaktadır.Kilisenin hemen güneybatısında iki katlı, tonozlu bir yapı (ev yahut hamam) bulunmaktadır.

Muskar ile Asarbelen Tepesi arasında da duvar işçiliği kısmen harçlı, kaba kırma taştan küçük bir Orta Bizans kilisesi vardır.